ValgLISTEN Innlandet VALGPERIODEN 2023-2027

Fylkesordførerkandidat

Espen Østvold Rølla (39) Lillehammer

«Alle er like mye verdt. Vi skal vise hva det betyr i praksis. Ingen andre partier er like gode på alle de tre bærekraftsbjelkene med sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima/miljø».

«Partiet Sentrum vil skape arbeidsplasser og grobunn for næringslivet i Innlandet og styrke vedlikehold av veiene i hele fylket».

Espen har familiebakgrunn fra Gjøvik, Åsnes og Rendalen. Bakgrunn som gründer, rådgiver og prosjektleder i DNB og Røde Kors. Har de siste årene leder TV-aksjonen i Innlandet. Medlem av kommunestyret og utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling i Lillehammer. Espen er andre nestleder i Sentralstyret og nestleder i Partiet Sentrum Innlandet.

 

 

2. kandidat og fylkesleder

Gerd Samuelsen (55) Hamar.                          «Å bidra til et mer rettferdig samfunn for alle gjennom å sette mennesker og bærekraft først, er min innfallsvinkel til politikken».                                                                                                             «Barn og unges oppvekstvilkår, likeverd for mennesker med funksjonsnedsettelser, god helse og livskvalitet i alle livets faser opptar meg spesielt. Jeg ønsker en forsterket klimainnsats som tar utfordringene på alvor».

Gerd er til daglig rådgiver i Hamar kommune, avdeling Opplæring Oppvekst. Bakgrunn som barnevernpedagog, Master i Velferdsforvaltning. Voksne barn, hvorav et er tegnspråkbruker.

3. Kandidat

Shaqir Rexhaj (58) Gran.

«Vi kan ikke fortsette å se på at funksjonshemmede i Norge ikke har grunnleggende menneskerettigheter!

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), skal sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter og bygge ned hindre som vanskeliggjør dette. Norge må innarbeide denne i norsk rett».

Shaqir arbeider i Prima Assistanse, som leverandør av tjenester til funksjonshemmede. Han er leder i Norges Handikapforbund Innlandet, og har flere andre verv i NHF og Landsforeningen for ryggmargsskadde. Shaqir er styremedlem for Partiet Sentrum Innlandet.

4 kandidat

Therese Rudi (32) Ringebu

«Vi skal kjempe for at alle skal få en mulighet og bli inkludert, uavhengig av bakgrunn, helse og økonomi. Vi er også et parti for et aktivt næringsliv, lokalt landbruk, levende lokalsamfunn og klima og miljø.»

Therese er småbruker og odelsjente i Ringebu hvor hun selger lokalmat av egne ursauer som beiter i Rondane. Therese er leder og 1. kandidat for Partiet Sentrum Ringebu, uavhengig kommunestyre-medlem, nestleder i utvalg for miljø, utmark og landbruk og nestleder i Ringebu fjellstyre.

5. kandidat

Hans Hanssen (50) Kongsvinger                         «Et inkluderende samfunn er et bedre samfunn!    Vi vil motarbeide utenforskap og er opptatt av at alle skal kunne bli med og føle seg inkludert!»

Hans er firebarnspappa, utdannet sjøkaptein og har tidligere drevet eget firma. Hans er lidenskapelig opptatt av parasykling. Han er styremedlem i Handikapforbundet i Glomdalen og i styret for LARS i Innlandet. Han er også aktiv i parasykkelnettverket i Norges sykkelforbund og jobber med å arrangere turer som alle kan delta på, uavhengig av funksjonsnivå. Hans er styremedlem for Partiet Sentrum Innlandet.

6. Kandidat

Andrea Lauritzen Indahl (31) Lillehammer

«Jeg har et brennende engasjement for bærekraftige samfunn, utvikling, entreprenørskap og innovasjon. Samarbeid for å møte fremtidens utfordringer er nøkkelen.»

Andrea er næringsutvikler Lillehammer-regionen Vekst og nasjonal leder for studentforeningen Start Norge. Bachelor i organisasjon og ledelse. Mottok prisen som Ung INNspirator 2022 sammen med en medstudent.

7. kandidat

Rune Hoff (51) Ringsaker

«Barne- og familiepolitikk, energipolitikk og at alle skal få muligheten til å inkluderes, er viktige saker for meg. Bekjempelse av alle former for utenforskap og en styrking av det offentlige helsetilbudet, herunder psykisk helsetilbud, er viktig for at alle skal få muligheten til å leve fullverdige liv.»

Rune er seniorrådgiver i Innlandet fylkeskommune. Utdannet statsviter med hovedoppgave som sakseierskapseffekter i norske valgkamper.

8. kandidat

Anne-Guri Wahlquist Søndrol (32) Vang i Valdres

«Mennesker er mangfoldige og alle har noe å bidra med. Samfunnet må bygge på styrken i det at vi er forskjellige, at vi har ulike evner og egenskaper.

Hele mennesket først. Å kunne bli møtt med verdighet gjennom hele livet er ingen selvfølge. Men det burde være det.»

Anne-Guri  har familiebakgrunn fra Vang og Dokka.  Hun er utdannet grunnskole-lærer og jobber som adjunkt. Hun overtok familiegården i 2019. Har kurs for småskala dyrking av frukt og grønt i fjellandbruket. Anne-Guri er styremedlem for Partiet Sentrum Innlandet.

9. Kandidat

Amund Hagen Kristiansen (39) Løten

«Innlandet har forutsetninger for å skape flere smarte arbeidsplasser med utgangspunktet i nye sirkulære forretningsmodeller. Vi har jordbruk, skogbruk og unike naturressurser, og vi kan utnytte dette arealeffektivt med hensyn til naturverdier. Folk fortjener like muligheter, en meningsfull hverdag og nærnatur til lek og rekreasjon.»

Amund jobber i klimaseksjonen i Innlandet fylkeskommune og har verv i flere ulike organisasjoner innen frivillighet og idrett. Har samboer, er far til to gutter.

10. kandidat

Hildegunn Maria H. Ruset (38) Nord-Fron «Politikk er eit viktig verktøy for å motarbeide utanforskap og skape eit inkluderande samfunn, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ein politikk som sett menneskeverd i sentrum jobbar betre med heile spekteret av politiske arbeidsområder. Kultur, skule, inkludering, integrering, samferdsel, landbruk, likestilling, klima og miljø – og alt i mellom handlar om å skape gode levevilkår for mennesker og skaparverket. Derfor er politikk viktig for meg.«

Hildegunn Maria er gift og har to barn. Hun er utdanna arkeolog og kulturminneforvaltar. Har jobbet som feltarkeolog, menighetspedagog og som selvstendig næringsdrivende kulturhistorieformidler. Hun brenner for at kultur og kulturhistorie skal være en naturlig del av samfunnsutviklingen og ressurs til inkludering og mangfold. Hun jobber nå som museumsrådgiver og prosjektkoordinator i kulturavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

29 kandidater til fylkestinget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For større bilde, klikk under bildet